KözösségÁSZF - Normál értékesítés

A Global Office Solutions Kft. üzletszabályzata és általános szerződési feltételei - nem web oldalon keresztül történő értékesítés szabályozására

(Weboldalon keresztül történő értékesítésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket az ÁSZF Web-értékesítés oldalon találja.)

Jelen szerződés a Global Office Solutions Kft. (Áruátvételi telephely: H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 2. ép. 7.), továbbiakban Szállító, Általános Szerződési Feltételeit tartalmazza. Jelen szerződésben hivatkozott termékeket (Továbbiakban: Termék) a Szállító által elkészített Megrendelés visszaigazolás („Vevői rendelés” fejléccel készült, sorszámozott bizonylat – továbbiakban: Visszaigazolás) és / vagy Szállító árlistája és termékkatalógusa részletezi és az alábbi termékkörökre oszthatók:

  • Naptár (egyediesített és standard naptár)
  • Filofax termékek
  • Irodaszerek és irodaellátással kapcsolatos termékek
  • Nyomdai termékek
  • Egyéb termékek


A szerződésben szabályozott feltételek az egyes termékek esetében eltérhetnek, illetve egyes pontok nem érvényesek az adott termékre vagy termékkörre.

Megrendelés menete


Vevő megrendeli, Szállító visszaigazolja a megrendelt termékeket. A megrendelés levélben, e-mailen, vagy egyéb írásos formában, illetve egyes esetekben szóban történhet. A megrendelés a következő adatokat kell tartalmazza:

  • Vevő számlázási és szállítási adatai.
  • A megrendelt termék, szolgáltatás részletezése: megnevezés, darabszám, szín, kapcsolódó szolgáltatások leírása.
  • Új viszonteladó partner esetében cégkivonat másolat.


Szállító a megrendelés alapján visszaigazolást készít, melyet vevő írásban elfogad és az ebben leírtak szolgálnak a teljesítés alapjául, valamint ezen a napon lép hatályba jelen szerződés. Szállító – az egyes termékek rövid (12-48 órán belül történő) szállítási határideje miatt - nem készít visszaigazolást minden megrendeléshez, mely tény nem befolyásolja a teljesítés menetét. Felek ebben az esetben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadottnak tekintik.

Vevő által cégszerűen aláírt visszaigazolás hiányában, felek a visszaigazolásban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadottnak tekintik. Az ezekben foglalt feltételektől eltérni csak külön írásbeli megállapodással lehet.

A gyártás / teljesítés folyamata


(Elsősorban egyediesített naptár termékek, egyediesített Filofax termékek és nyomdai munkák esetében. Embléma és más jellegű egyediesítés nélkül megrendelt termékek esetében ez a pont nem, vagy részben alkalmazandó.)

Megrendelő a megrendelt termékek előállításához szükséges minden információt és anyagot (logó, embléma, grafikai anyag, Pantone szín, minta példány, stb.) szállító rendelkezésére bocsájtja, a szállító által kért formátumban, amennyiben rendelkezésre áll. Ennek hiányában Szállító a teljesítéshez szükséges anyagokat elkészíti Vevőtől kapott információk alapján, térítés ellenében. Ennek összegéről felek előzetesen megállapodnak és ennek tényét a visszaigazolás módosításában rögzítik. Ebben az esetben a szállítási határidő – a grafika elkészítéséhez szükséges idővel és a gyártás újratervezésével - módosulhat, mely tény nem jelent alapot a megrendeléstől történő elállásra.

Korrektúra, jóváhagyás


A megrendelt termékek előállításához szükséges grafikai anyagról Szállító korrektúrát küld Megrendelő részére. A korrektúrát Megrendelő, annak kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles a Szállítónak megküldeni „nyomható” vagy „javítás után nyomható” közléssel, a korrektúra javításáért felelős személy aláírásával és a javítás dátumának feltüntetésével. A korrektúra késedelmes visszaküldése esetén a teljesítés határideje annyi nappal tolódik el, mint amennyit a gyártás újbóli tervezése szükségessé tesz. Az újratervezés és az ebből eredő állásidő költségei a Megrendelőt terhelik. Ha a Megrendelő újabb korrektúrát kér, annak átfutási ideje módosíthatja a teljesítési határidőt. Ha a Megrendelő a szerződés létrejötte után változtatni kíván a visszaigazolásban rögzített paraméterekben, úgy a Szállító jogosult új visszaigazolás készítésére és új határidő megállapítására a Megrendelővel történt egyeztetés után. A Megrendelő által kért utólagos változtatások, beleértve az újbóli tervezés, gépállás költségeit is felszámításra kerülhetnek. Utólagos változtatásnak minősül az egyébként nyomdailag kifogástalan próbanyomatok megismétlése is. A jóváhagyólag aláírt korrektúra alapján kerülnek gyártásra a termékek, így a Megrendelő által a korrektúrában nem észlelt hibákért a Szállító nem vállal felelősséget és az emiatt szükséges újragyártás költségei Megrendelőt terhelik.

A felmerült grafikai költségek a megrendelés esetleges lemondása esetén is felszámításra kerülnek Megrendelő felé.

Határidők, szállítási feltételek, mennyiségi eltérések


A megrendelt áruk szállítási határideje a visszaigazoláson rögzített dátum.

A teljesítés helye (az áru mennyiségi és minőségi átvétele) a visszaigazolásban megjelölt hely, ahol az árut a Megrendelő, vagy a Megrendelő mennyiségi és minőségi átvételre feljogosított képviselője átveszi. Ez, általában Szállító telephelye. Ettől külön megállapodás alapján, felek eltérhetnek. Ebben az esetben az átvétel helye a visszaigazolás alapján módosul. A szállítási költség a megrendelés és a teljesítés közötti idő alatt bekövetkezett hatósági üzemanyag – árváltozás százalék arányával módosulhat.

A teljesítés ideje a visszaigazoláson szereplő dátum. Felek megállapodnak abban, hogy maximum 20 napos szállítási késedelem esetén a Megrendelő nem állhat el a szerződéstől érdekmúlás címén. Megrendelő a Szállító késedelme esetén köteles póthatáridőt adni, a Szállító pedig ez alapján köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő első 20 napja mentes a kötbértől. 20 napon túli szállítási késedelem esetén kötbér érvényesíthető, melynek alapja, és mértéke megállapodás alapján történik, de ez nem lehet magasabb, mint a megrendelt áruk nettó ellenértékének 10, azaz tíz százaléka.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a Megrendelő előzetes értesítése után jogosult az előszállításra és az előszállított termékek számlázására.

Felek megállapodnak abban, hogy a szállítást – egyediesített naptár termékek, egyediesített Filofax termékek és nyomdai termékek esetében - mennyiségileg +/- 5%-os eltérés esetén is teljesítettnek tekintenek.

Amennyiben az átadott áruk között selejtes is van, a Megrendelő erre való hivatkozással nem tagadhatja meg a kifogástalan termékek átvételét, és tudomásul veszi, hogy osztható szolgáltatásról van szó, így árleszállítás csak a kifogásolt termékekre vonatkoztatható. Megrendelő az átvételtől számított 5 napon belül írásban értesítheti Szállítót az észlelt minőségi hibáról, mellyel kapcsolatban a Szállító választása szerint jogosult kijavításra, kicserélésre, illetőleg árleszállításra, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől.

Fizetési feltételek


Szállító - megállapodás alapján - jogosult előleg bekérésére Megrendelőtől.

A fizetési határidő egyedi megállapodás és/vagy a Megrendelő által az áru átvételekor megkapott, a vásárolt termékekről készült számla alapján kerül megállapításra. A Megrendelő köteles a számlán szereplő fizetési határidőre a számla összegét megfizetni. Az áru a számla kiegyenlítésének időpontjáig Szállító tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén, Megrendelő, kötelezi magát, hogy az áru ellenértékén felül 20% késedelmi kamatot fizessen a késés idejére a számla összege után. Vevő tudomásul veszi, hogy a többszöri szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére sem rendezett tartozásokat Szállító, kintlévőség-kezelő cégnek adhatja át. A szerződés megírásának időpontjában ez a cég a Creditcontroll Kft.

Egyéb feltételek, rendelkezések


Vevő tudomásul veszi, hogy a naptár és Filofax termékek grafikai anyagai szerzői jogvédelem alatt állnak, így azok sokszorosítása és jogosulatlan felhasználása törvénysértésnek minősül, beleértve a termékfotókat is. Vevő tudomásul veszi, hogy a Filofax név Magyarországon és a Világ számos országában bejegyzett kereskedelmi védjegy, így a név használata más hasonló termékekre törvénysértésnek minősül. Vevő tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő árak előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak. Vevő tudomásul veszi, hogy a termékek jellemzői (szín, méret, stb.), műszaki adatai és egyéb paraméterei a folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően eltérhetnek a katalógusban, illetve a weboldalon közölttől. Ez a tény - amennyiben a termék használhatóságát nem befolyásolja - nem jelenthet okot a szerződéstől történő elállásra. Vevő hozzájárul, hogy a számára készített termékekről készített fotókat Szállító – külön díjazás megfizetése nélkül - megjelentetheti a Szállító termékkatalógusában, mint referencia termék.

Vitás kérdések rendezése


Felek kijelentik, hogy a szerződés kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködnek egymással, esetleges vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Az esetleges jogviták peren kívüli rendezésére törekedve, minőségi kérdések eldöntésére Felek közösen választott szakértőt kérhetnek fel a költségek közös viselése mellett. Jelen szerződés egyes részeinek érvénytelensége vagy nem alkalmazása esetén a fennmaradó részek változatlanul érvényesek maradnak. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.